KUNSTIPÕNNID on armas ja sõbralik päevahoid lastele vanuses 1,5-7 aastat. Oleme oma väikesearvuliste rühmadega loonud parimad tingimused sinu lapse arengu toetamiseks. Meie päevahoid toimib täpselt samamoodi nagu tavaline lasteaed, aga meil on paremad võimalused pühendamaks igale lapsele märksa rohkem isiklikku tähelepanu, nendega vestelda ja aidata neil avastada maailma.

Me viime läbi tunde ja loometegevusi vastavalt lapse vanusele, hõlmates liikumist, kuulamist, vaatlemist, uurimist, kõnelemist, muusikat, käsitööd ja palju muud.
Meie LASTEHOIU peamiseks omapäraks ongi väikesed, hubased ja kodused rühmad, kus lapsehoidjad tegelevad iga lapsega individuaalselt. Meie lapsehoidjad on väga sõbralikud ning  kõigil on läbitud vajalikud koolitused ning olemas kutsetunnistus.


Meie töö peamiseks eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, sealhulgas ka kõlbelist, emotsionaalset ja esteetilist arengut, et kujuneks terviklik ja positiivne minapilt eelduseks igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID:

Soodustada laste sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut nende kujunemisel toimetulevateks isiksusteks.
Luua õppimist ja arengut toetav keskkond.
Toetada ja nõustada peresid laste kasvatamisel.
Kaasa aidata sõbraliku ja erinevuste suhtes salliva maailmavaate kujunemisele.
Kujundada tervislikke eluviise ja harjumusi.
Toetada last viisakaks ja teisi arvestavaks inimeseks kasvamisel.
Julgustada laste aktiivsust ja iseseisvust, loovat mõtlemist.
Saavutada valmisolek kooliks.
Pöörata tähelepanu sotsiaalsete oskuste kujundamisele.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED:

Õppe- ja kasvatustöös arvestatakse eelkõige lapse arengut.
Oluline on sallivus – nii isiksuslike, rahvuslike kui arenguliste erinevuste suhtes – ja seda nii suhtumises lastesse kui täiskasvanute vahel.
Väärtustatakse viisakust suhtlemises ja käitumises.
Tähistatakse rahvuslikke tähtpäevi, hinnatakse eesti kultuuripärandit ja traditsioone.
Hinnatakse tervislikku elu – ja mõtteviisi, töö planeerimisel arvestatakse tasakaalustatud päeva põhimõtteid.
Õpetamisel – kasvatamisel arvestatakse järk – järgulisuse, lihtsamalt keerulisemale, mängulisuse printsiipe.
Hinnatakse erinevaid metoodikaid ja õpetamise viise.
Väärtustatakse lastes loovust, iseseisvust, aktiivsust.
Õppe- ja kasvatustegevuses tehakse tihedat koostööd peredega.


Asume kahel aadressil:
Pikk 64, mis mahutab kokku 34 last  

Anne 53a, mis mahutab kokku 42 last

LASTEHOID ON AVATUD 7.45-17.45

Lapsevanem peab täitma ARNOs oma lapse kohta eralastehoiu taotluse (vastav nupp lapse juures) analoogselt munitsipaallasteaedade ja -hoidudega.

E-keskkond ARNO on leitav:

www.tartu.ee/arno

 Kuna ARNO ei näita meie hoiu hetke olukorda vabanevate kohtade suhtes - siis võtke julgesti ühendust ning leiame koos kõigile sobiva lahenduse.